Obchodné podmienky e-shopu ucenie-hrou.sk

Nakupovanie tovaru na internetových stránkach www.ucenie-hrou.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

I. Objednávka

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.ucenie-hrou.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou.
  Takto vykonaná objednávka je chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; podnikateľ aj IČO, DIČ / IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).
  Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Objednávka je pre spotrebiteľa záväzná.
 4. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

II. Dodacie lehoty

 1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
 2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 20 dní od dátumu overenia objednávky.
 3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia, maximálne však 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. 
 2. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné.
 3. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť z týchto spôsobov dopravy: a) Prostredníctvom Slovenskej pošty - 3,90 EUR pri objednávke do 20,- EUR, od 20,01 do 99,99 EUR je cena za poštovné 4,90 EUR, pri objednávke nad 100,- EUR je cena poštovného 5,90 EUR. Dodanie kuriérskou službou je spoplatnené sumou 6,90 €.
 4. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľvi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.
 5. Spôsob platby si volí spotrebiteľ sám a závisí od spôsobu dopravy. Pri osobnom odbere je možné platiť za tovar bankovým prevodom alebo v hotovosti. Pri doručení prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou službou si spotrebiteľ vyberá medzi bankovým prevodom alebo dobierkou. Všetky spôsoby úhrady za tovar (hotovosť, bankový prevod, dobierka) sú bez poplatku.

IV. Preberanie tovaru

 1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
 2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke.
 3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

V. Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku. Objednávku je možné stornovať písomnou formou, vyplnením formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý spotrebiteľ nájde v časti "Informácie"  a odošle e-mailom alebo poštou.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, pričom spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné i iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. 
 3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy vráti cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu spotrebiteľovi rovnakým spôsobom, akým spotrebiteľ zaplatil za tovar alebo službu alebo inak dohodnutým spôsobom späť.
 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v prípade, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časti ak:
  1. produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
  2. zmenila sa cena dodávateľa produktu
  3. vystavená cena produktu bola chybná
 6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 7. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 8. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 10. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

VI. Záruka a servis

 1. Vo všeobecnosti, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný produkt doručiť predávajúcemu. 
 2. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
 3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny (len v ojedinelých prípadoch, ak bola cena v eshope omylom uvedená, alebo ak sa zvýšila cena u dodávateľov a pod.). Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 2. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

  Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

  Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

  Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

  Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka  tiež je vznikutý spor možné riešiť prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov. Podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov je možné prostredníctvom on-line platformy Európskej komisie: ec.europa.eu
 3. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 12. 12. 2017.


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

>Tvorba e-shopov a webových stránok

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop