Reklamačné podmienky

Rugen, s.r.o., Čakanovce 25, 044 45

Predávajúci: obch. meno: Rugen, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Čakanovce 25, 044 45
IČO: 46205497
DIČ: 2023290324
zápis v registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Košice I., oddiel Sro, vložka číslo 27929/V

Kontrolný orgán: Slovenská obchodná inšpekcia, Vrátna 3, Košice

 

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru, ktorý predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciach sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.
 2. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bola služba poskytnutá, alebo kde bol tovar zakúpený:
  názov a adresa prevádzky: Rugen, s.r.o., Čakanovce 25, 044 45
  reklamácie vybavuje: (meno, funkcia, tel.č.): Ivan Bodnár, konateľ, tel.: 0903 819 004
 3. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru (faktúru, pokladničný blok). Druhy reklamácií a ich vybavenie :
  1. záručná reklamácia
   Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Občianskeho zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.
   Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.
  2. reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, apod.
   Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.
 4. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. V prípade, že reklamácii sa nevyhovelo, alebo nebola vybavená hneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo - druhá kópia sa postúpi vedúcemu zamestnancovi Ivan Bodnár.
 5. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

V Čakanovciach dňa 1. 12. 2017


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

>Tvorba e-shopov a webových stránok

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop