Reklamačné podmienky

Rugen, s.r.o., Čakanovce 25, 044 45

Predávajúci: obch. meno: Rugen, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Čakanovce 25, 044 45
IČO: 46205497
DIČ: 2023290324
zápis v registri: Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach od 23. 6. 2011

 

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru, ktorý predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciach sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.
 2. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bola služba poskytnutá, alebo kde bol tovar zakúpený:
  názov a adresa prevádzky: Rugen, s.r.o., Čakanovce 25, 044 45
  reklamácie vybavuje: (meno, funkcia, tel.č.): PhDr. Katarína Bodnárová, konateľ, tel.: 0903 819 004
 3. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru (faktúru, pokladničný blok). Druhy reklamácií a ich vybavenie :
  1. záručná reklamácia
   Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.
   Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.
   Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.
  2. reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, apod.
   Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.
 4. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. V prípade, že reklamácii sa nevyhovelo, alebo nebola vybavená hneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo - druhá kópia sa postúpi vedúcemu zamestnancovi PhDr. Katarína Bodnárová.
 5. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

V Čakanovciach dňa 1. 2. 2012


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Zľavnené produkty